Wednesday, October 25, 2006

อ.อัศวิน ปุณศรี (ผู้ก่อตั้งชมรม)


อ.อัศวิน ปุณศรี
6 DAN

ผู้ก่อตั้งชมรมคาราเต้ ม.หอการค้าไทย
นายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย 2549-2550

Sunday, May 28, 2006

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (หนุ่ย 20)


Monday, May 15, 2006

เกรียงไกร แสนพยุหะ (บิลเลียด 13)

เกรียงไกร แสนพยุหะ
  • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • คุณวุฒิสายดำ 1 ดั้ง สายโกจูริว สำนักโกจู-ไก (สาขาประเทศไทย)
  • นักกีฬาคาราเต้-โด ทีมชาติไทย ปีพ.ศ. 2530-2532
  • เหรียญทองแดง การแข่งขันคาราเต้-โด กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 15
  • อดีตประธานชมรมกีฬาคาราเต้-โด จังหวัดสงขลา

Saturday, May 13, 2006

ธีระภาพ เธียรธัญกิจ (โจ้ 22)

ธีรภาพ เธียรธัญกิจ
  • สมาชิกชมรมคาราเต้ ม.หอการค้า รุ่นที่ 22
  • มนุษยศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ
  • เจ้าของ Web site My Life My Karate-do
  • ผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทย ปี 2553

Monday, February 13, 2006

ทำเนียบสายดำของหอการค้า

ขออนุญาติลงประวัติและรูปเท่าที่มีก่อนนะครับ จะไม่เรียงตามรุ่นและอาวุโส เนื่องจากข้อมูลยังมีไม่มาก หากตกหล่นอย่างไรต้องขออภัยด้วยครับ

OSU!