Saturday, May 13, 2006

ธีระภาพ เธียรธัญกิจ (โจ้ 22)

ธีรภาพ เธียรธัญกิจ
  • สมาชิกชมรมคาราเต้ ม.หอการค้า รุ่นที่ 22
  • มนุษยศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ
  • เจ้าของ Web site My Life My Karate-do
  • ผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทย ปี 2553

No comments: