Monday, February 13, 2006

ทำเนียบสายดำของหอการค้า

ขออนุญาติลงประวัติและรูปเท่าที่มีก่อนนะครับ จะไม่เรียงตามรุ่นและอาวุโส เนื่องจากข้อมูลยังมีไม่มาก หากตกหล่นอย่างไรต้องขออภัยด้วยครับ

OSU!

No comments: